top of page

קוגניציה גופנית - Embodied Cognition

השקפה חדשנית שאומצה ע"י העוסקים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, אשר מתייחסת לכך שתהליכים קוגניטיביים מושרשים עמוק באינטראקציות הגופניות שלנו עם העולם.

 

ה- embodied cognition משנה את ההשקפה על המוח מאיבר המייצג מידע על העולם ומשתמש ביידע זה על-מנת לשלוח הוראות לפעולה, להחשבת פעולתו כמבוססת על מכניזמים של עיבוד סנסורי ופיקוח מוטורי המערבים אינטראקציה עם הסביבה. קוגניציה, על-פי גישה זו, מתרחשת בקונטקסט של אינפוטים ואאוטפוטים משימתיים. הסביבה מהווה חלק מהמערכת הקוגניטיבית שלנו . מושגים מופשטים יכולים להבנות על חוויות חישתיות-תנועתיות כאשר תחושות פיזיות מפעילות אזורים מסויימים במוח. קיימים קווי חיבור מרתקים בין הנחות יסוד אלה של הקוגניציה הגופנית לבין העקרונות והעשייה הטיפולית של פסיכותרפית הצבע.
Comments


bottom of page