top of page

ואסילי קאנדינסקי- הציור והנפש

על הרוחני באמנות בייחוד בציור", עמ' 94)

"הציור הוא אמנות, והאמנות בכללותה איננה עשייה בלתי-תכליתית של דברים, המתפזרים בריק, אלא היא כוח שהוא תכליתי, והחייב לשרת את התפתחותה והתעדנותה של הנפש האנושית - את תנועת המשולש".
Comments


bottom of page