top of page

השפעת הציור והצבע
"אם נניח לעינינו להחליק על פני לוח-צבעים, יושגו שתי תוצאות עיקריות:

(1) תיווצר השפעה פיסית טהורה, היינו העין עצמה תוקסם מיופיו של הצבע ומתכונות אחרות שלו. הצופה יחוש רגש של סיפוק, של שמחה, בדומה לגאסטרונום, שבתוך פיו טעם משובח....

(2)  אולם בהתפתחות גבוהה יותר גוררת פעולה יסודית זו פעולה מעמיקה יותר, המביאה לידי זעזוע-הנפש. במקרה זה מתגלגל הדבר כך: (2) באה התוצאה העיקרית השנייה של ההסתכלות בצבע, היינו הפעולה הפסיכית שלה. כאן מתגלה הכוח הפסיכי של הצבע, המעורר רעידה נפשית, והכוח הפיסי היסודי הראשון נעשה נתיב, שבו הצבע משיג את הנפש".

Comentários


bottom of page